Skip links
Doradca ADR

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i przewozisz towary niebezpieczne ADR, to przeczytaj uważnie ten wpis, ponieważ dotyczy on obowiązku złożenia rocznego sprawozdania ADR.

Kto powinien złożyć sprawozdanie roczne ADR?

Obowiązek wysłania sprawozdania dotyczy przewoźnika transportującego towary niebezpieczne podlegające pod umowę ADR. Podlegają mu także przedsiębiorstwa, które wykonują czynności związane z  załadunkiem, pakowaniem, napełnianiem lub rozładunkiem takich towarów.

Kto może sporządzić sprawozdanie roczne ADR?

Do sporządzenia sprawozdania ADR jest uprawniony wykwalifikowany doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradca ADR). W przedsiębiorstwach, które podlegają obowiązku złożenia sprawozdania ADR powinien być wyznaczony przynajmniej jeden specjalista o takich uprawnieniach.

Do kiedy i gdzie należy wysłać roczne sprawozdanie?

Sprawozdanie ADR powinno zostać złożone w terminie do 28 lutego roku następującego po tym, którego dotyczy dokument. Należy je wysłać w jednym egzemplarzu do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Pamiętaj: zachowaj drugi egzemplarz sprawozdania ADR w dokumentacji firmy. Należy go przechowywać przez 5 lat od dnia wysłania.

Na podstawie jakich dokumentów powinno być sporządzone sprawozdanie?

Sprawozdanie ADR jest najczęściej sporządzane na podstawie dokumentów przewozowych, w których znajdują się informacje o przewożonych towarach niebezpiecznych, niezbędne do przygotowania sprawozdania rocznego.

Co  grozi za niezłożenie sprawozdania ADR?

Za nieprzesłanie rocznego sprawozdania w określonym terminie, tj. do dnia 28 lutego, obowiązują kary  administracyjne wynikające z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.                 

Jeżeli od 28 lutego do dnia przesłania sprawozdania :

  • nie upłynęło 14 dni – 200zł
  • upłynęło co najmniej 14 dni – 2 000zł
  • upłynęły co najmniej 3 miesiące – 5 000zł

Jakie ryzykowne błędy popełniają przedsiębiorcy w kwestii sprawozdania ADR?

Nie wyznaczenie doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych – kara za niedopełnienie tego obowiązku
wynosi 5 000 zł.

Niewysyłanie sprawozdania ADR z obawy o kontrolę w firmie –uczestnicy przewozu często i niesłusznie boją się, że po wysłaniu sprawozdania może dojść do wizyty kontrolerów. Tymczasem to niezłożenie sprawozdania powoduje wszczęcie kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Brak złożenia sprawozdania mimo obowiązku jest łatwy do wykrycia. WITD może zweryfikować fakt złożenia sprawozdania ADR za poprzedni rok na podstawie danych z przeprowadzonych kontroli drogowej oraz kontroli załadowców.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy wypełnieniu sprawozdania ADR, zapraszamy do współpracy!