Skip links

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową, przewozy rzeczy pojazdami powyżej 2,5t do 3,5t. DMC ?

Dostęp do zawodu przewoźnika firmy wykonujące przewozy rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5t do 3,5t w transporcie międzynarodowym do 21 maja 2022 roku muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Wnioski o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową można już składać do GITD Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Link do formularzy o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej 

 1. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5t  do 3,5t
 2. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t 

Akty prawne regulujące dostęp do zawodu przewoźnika:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową?

Siedziba firmy

Przedsiębiorca powinien posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich w którym wnioskuje o uzyskanie licencji. Jako siedzibę wskazano, że w miejscu tym jest lokal, w którym mają być przechowywane oryginały dokumentów dotyczących głównej działalności.

W szczególności dotyczy to umów przewozowych, dokumentów dotyczących pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca, dokumentów księgowych, akt dotyczących pracowników, umów o pracę, dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów dotyczących delegowania kierowców, kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku.

Dysponowanie pojazdem

Ubiegając się o licencję należy dysponować co najmniej jednym pojazdem. Dopuszczalna forma dysponowania pojazdem to własność przedsiębiorcy, dzierżawa, leasing, najem, umowa użyczenia. Oznacza to w praktyce, że aby uzyskać licencję najpierw należy „zakupić pojazd”, następnie wystąpić o ww. dokumenty, niestety oznacza to w praktyce postój pojazdu do czasu uzyskania licencji i wypisów do licencji.

Zarządzający transportem -certyfikat kompetencji zawodowych

Kolejnym wymogiem jest wyznaczenie osoby zarządzającej transportem – jest to osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych, która w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa, ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, posiadam miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty.

Rozporządzenie dopuszcza różne forma wyznaczenia osoby zarządzającej, posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych, może być to właściciel firmy, współmałżonek – zarządzający, udziałowiec, zarządzającym zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS, dyrektor, pracownik lub wyznaczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej osobę zarządzająca dysponującą własnym certyfikatem kompetencji zawodowych.

Należy pamiętać, że zarządzający kieruję operacjami transportowymi w nie więcej, niż czterech różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty liczącej ogółem nie więcej, niż 50 pojazdów.

Zdolności finansowa przewoźnika.

Oznacza to, że przedsiębiorca musi być w stanie regulować swoje zobowiązania finansowe. Wymagane kwoty  zdolności finansowej uzależnione są od rodzaju licencji.

Ubiegając się o licencję dla pojazdów których, dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony:

 • 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd,
 • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów.

Ubiegając się o licencję dla pojazdów których, dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5t do 3,5t:

 • 1 800 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd,
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów.

W Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009  określono, w jaki sposób możemy potwierdzić zdolność finansową przewoźnika:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • gwarancja bankowa  -( możliwość skorzystania z odstępstwa przez firmy, które nie są prawnie zobowiązane do składania rocznego sprawozdania finansowego),
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – ( możliwość skorzystania z odstępstwa przez firmy, które nie są prawnie zobowiązane do składania rocznego sprawozdania finansowego).

Baza eksploatacyjna

Przez bazę eksploatacyjną rozumie się miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, w skład bazy eksploatacyjnej wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

 • miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • miejsce załadunku,
 • rozładunku lub łączenia ładunków,
 • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych, łączna liczba miejsc postojowych musi również odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów.

Forma dysponowania bazą eksploatacyjną jest dowolna może być to własność przedsiębiorcy, umowa dzierżawy, najmu czy użyczenia.

Wymóg dobrej reputacji

Kolejnym kryterium jest wymóg dobrej reputacji oznacza to, że w stosunku do właściciela firmy, osoby uprawnione do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych nie orzeczono decyzji administracyjnej za poważne naruszenie w dziedzinach określonych w rozporządzenia (WE) 1071/2009 oraz (UE) 2016/403.

Opłaty

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

 • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji,
 • do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji.

Jeżeli potrzebujesz porady lub wsparcia dotyczącej uzyskania licencji.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.