Skip links

Oto 6 najważniejszych wskazówek, z którymi powinieneś zapoznać się, aby przewozić ADR-y.

Aby wykonywać przewóz towarów niebezpiecznych ADR, należy spełnić szereg kryteriów. Poniżej znajdziesz najważniejsze z nich.

1. Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Przewoźnik powinien wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, czyli doradcę ADR. Umowa ADR nie reguluje, w jakiej formie doradca ma być zatrudniony, może być to umowa o pracę, zlecenie, czy umowa o współpracy. Do głównych zadań doradcy należy:

 • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • stwierdzanie zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w umowie ADR,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z tym związanych,
 • sporządzenie raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko.

2. Szkolenia kierowców.

Należy przeszkolić pracowników firmy a w szczególności kierowców w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Wyróżniamy cztery rodzaje szkoleń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

 • kurs podstawowy – dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem z wyjątkiem klasy 1 oraz 7,
 • kursu specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • kursu specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 (towary wybuchowe),
 • kursu specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 (towary promieniotwórcze).

Należy pamiętać, że poza kierowcami przedsiębiorca jest zobowiązany przeszkolić także inne osoby biorące udział w przewozie towarów niebezpiecznych np.: spedytorów, magazynierów.

3. Jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe?

 • dokumenty przewozowe, obejmujące wszystkie przewożone towary niebezpieczne,
 • certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu ,
 • instrukcje pisemne dla członków załogi pojazdu,
 • dokumenty tożsamości ze zdjęciem wszystkich członków załogi pojazdu,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR,
 • zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy.

Dokumenty przewozowe.
Najczęściej spotkamy w formie papierowej. Jednak umowa ADR dopuszcza używanie dokumentów przewozowych w formie elektronicznej. Kierowca po otrzymaniu dokumentu przewozowego od nadawcy powinien sprawdzić, czy dokument przewozowy zawiera wszelkie niezbędne informacje. Jakie informacje powinien zawierać dokument przewozowy?

 • numer UN przewożonego materiału,
 • prawidłową nazwę przewozową,
 • numery wzorów nalepek,
 • grupę pakowania,
 • liczbę i określenie sztuk przesyłki,
 • kod ograniczeń przewozu  przez tunele,
 • nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy.

Przykład: UN1300 BENZYNA LAKIERNICZA, 3, III, (D/E)

Certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu.
W sytuacji, gdy wykonujemy przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w dużym kontenerze bezpośrednio przed przewozem morskim, to do dokumentu przewozowego należy dołączyć certyfikat pakowania kontenera

Instrukcje pisemne zgodne z ADR.
Obowiązkiem przewoźnika jest dostarczyć załodze pojazdu instrukcje sporządzone w języku, które każdy członek załogi pojazdu może przeczytać i zrozumieć przed rozpoczęciem przewozu. Przewoźnik powinien zapewnić, aby każdy członek załogi pojazdu, którego to dotyczy, rozumiał instrukcje i potrafił je prawidłowo wykonywać.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.
Wymagane jest dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternie (przyczepy, naczepy, autocystern) oraz przewożących materiały i przedmioty wybuchowe klasy 1. Jednostką wydającą i przedłużającą świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR jest Transportowy Dozór Techniczny.

4. Wyposażenie kierowców i pojazdu.

Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić sprzęt ochrony ogólnej i indywidualnej do prowadzenia działań ogólnych oraz działań ratowniczych:

 • klin pod koła, dla każdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy kół,
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze (trójkąty ostrzegawcze, pachołki drogowe, lampy błyskowe),
 • płyn do płukania oczu – pamiętaj, że płyn posiada datę ważności 3 lata,
 • dla każdego członka załogi pojazdu-kamizelka ostrzegawcza,
 • przenośne urządzenie oświetleniowe,
 • para rękawic ochronnych,
 • ochrona oczu (gogle ochronne).

Wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas:

 • maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu, powinna być przewożona w jednostce transportowej, w przypadku nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1-pamiętaj pochłaniacze także posiadają określoną datę ważności,
 • łopata,
 • osłona otworów kanalizacyjnych (mata uszczelniająca, płyty magnetyczne, rękaw wypełniony sorbentem),
 • pojemnik do zbierania pozostałości- może to być skrzynka ADR.

Gaśnice:
Powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane. Ponadto, powinny być one oznakowane znakiem zgodności z normą uznaną przez właściwą władzę oraz napisem wskazującym co najmniej, odpowiednio, datę (miesiąc, rok) następnej kontroli lub maksymalny dopuszczalny okres użytkowania. Gaśnice należy zamontować w taki sposób, aby były łatwo dostępne dla załogi pojazdu

W zależności od DMC jednostki transportowej:

 • DMC pojazdu < 3,5 tony minimalna pojemność całkowita gaśnic na jednostkę transportową wynosi 4 kg, przy czym co najmniej jedna z nich powinna mieć pojemność 2 kg,  (2x2kg)
 • DMC pojazdu > 3,5≤ 7,5 tony minimalna pojemność całkowita gaśnic na jednostkę transportową wynosi 8 kg, przy czym co najmniej jedna z nich powinna mieć pojemność 6 kg, (6kg+2kg)
 • DMC pojazdu > 7,5 tony minimalna pojemność całkowita gaśnic na jednostkę transportową wynosi 12 kg, przy czym co najmniej jedna z nich powinna mieć pojemność 6 kg,  (2x 6kg)

5. Oznakowanie jednostki transportowej.

 • pojazd przewożący towary niebezpieczne w sztukach przesyłki powinien być oznakowany z przodu i z tyłu w tablice gładkie barwy pomarańczowej.
 • pojazd przewożący materiał niebezpieczny w cysternach lub luzem powinien być oznakowany w tablice barwy pomarańczowej zawierające numer rozpoznawczy zagrożenia i numer UN.

Dodatkowe oznakowanie stosowane przy przewozie materiał niebezpieczny w cysternach lub luzem to nalepki ostrzegawcze oraz znaki np. dla materiałów zagrażających środowisku, lub materiałów o podwyższonej temperaturze.

6. Sprawozdanie roczne ADR.

Obowiązkiem m.in. przewoźnika, jest wysłanie jednego egzemplarza rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych sporządzony przez doradcę ADR, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdanie wysyłamy do WITD, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto przewoźnik jest zobowiązany do przechowywania drugiego egzemplarza sprawozdania przez okres pięciu lat.

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych ADR, Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.