Skip links

Poznaj najważniejsze informacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć temat przewozu towarów niebezpiecznych. W dobie panującej pandemii wzrosło zapotrzebowanie na przewóz płynów do dezynfekcji, może być to też pomysł na zwiększenie rentowności wykonywanych usług transportowych.

Zacznijmy od tego, czym są towary niebezpieczne i jakie przepisy regulują ww. przewóz?
A zatem głównym aktem prawnym, który reguluje przewóz towarów niebezpiecznych, jest Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Kolejny akt prawny to Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Zgodnie z definicją Umowy ADR, towary niebezpieczne to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR.

Jak sprawdzić, czy dana substancja lub preparat jest towarem niebezpiecznym?
Towary niebezpieczne mają określony czterocyfrowy numer UN, dzięki temu numerowi jest możliwe m.in. ustalenie, jakie zagrożenie stwarza dany towar, jak powinien być zapakowany, oznakowany oraz jak możemy go przewozić. Często pierwszym dokumentem, w jakim znajdziemy numer UN towaru niebezpiecznego, jest zlecenie transportowe. Lecz to nie jedyny dokument, dane te powinny być także zapisane w dokumencie przewozowym, jednak o tym napiszę w kolejnym wpisie.

Towary niebezpieczne możemy przewozić :

  • w sztukach przesyłki
  • luzem
  • cysterną

Przewóz w sztukach przesyłki w uproszczeniu oznacza, że dany towar został zapakowany w odpowiednie certyfikowane opakowanie oraz odpowiednio oznakowany według wskazań w umowie ADR. Przykłady możliwych do użycia opakowań: bębny, skrzynie, pudło tekturowe, kanistry, DPPL- duży pojemnik do przewozu luzem. Tego typu towary można przewozić na naczepie typu kurtyna-firanka lub chłodnia.

Przewóz luzem dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych, które według umowy ADR zostały dopuszczone do przewozu luzem, czyli zostały zapakowane luzem do pojazdu lub kontenera. Informację te odnajdziemy w przepisach szczególnych oznaczonych m.in. kodem VC.

Co dokładnie oznacza kod VC?
VC1 – dozwolony jest przewóz luzem w pojazdach krytych opończą, kontenerach krytych opończą lub kontenerach do przewozu luzem krytych opończą,
VC2 – dozwolony jest przewóz luzem w pojazdach zamkniętych, kontenerach zamkniętych lub kontenerach do przewozu luzem zamkniętych,
VC3 – dozwolony jest przewóz luzem specjalnie wyposażonych pojazdach lub kontenerach zgodnie z warunkami ustalonymi przez właściwą władzę państwa pochodzenia.

Dodatkowo wskazuje się za pomocą kodu BK jaki rodzaj kontenera może być użyty przy przewozie luzem.
BK1 – dozwolony jest przewóz luzem w kontenerach do przewozu luzem przykrytych opończą,
BK2 – dozwolony jest przewóz luzem w kontenerach do przewozu luzem zamkniętych,
BK3 – dozwolony jest przewóz luzem w kontenerach do przewozu luzem elastycznych.

Przewóz cysterną jest to przewóz materiałów niebezpiecznych w zbiornikach wraz z jego wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Wykorzystywane są do przewozu gazów, materiałów ciekłych, sproszkowanych lub granulowanych. Wśród przewozu towarów niebezpiecznych cysterną wyróżniamy cysterny stałe, cysterny odejmowalne, cysterny przenośne, kontenery-cysterny, pojazdy-baterie i MEGC (wieloelementowe kontenery do gazu).