Skip links
czas pracy kierowców załoga

5 przydatnych wskazówek, przy wykonywaniu przewozów w załodze kilkuosobowej.

Przeczytaj uważnie, bo to kluczowy element. przy wykonywaniu pracy w załodze kilkuosobowej.
Na wstępie ustalmy, kiedy dochodzi do pracy w załodze kilkuosobowej.

Jak rozpoczęcie pracy wpływa na pracę w załodze kilkuosobowej?

A zatem przypomnijmy sobie definicję załogi zawartą w Rozporządzeniu WE 561/2006.

„załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa.

WE 561/2006

Oznacza to, że jeśli pierwszy kierowca rozpocznie pracę, np. o godzinie 8:00 to drugi kierowca do godziny 9:00 powinien znaleźć się w pojeździe i zalogować swoją kartę do tachografu.

A co w sytuacji, kiedy drugi kierowca dosiada się do pojazdu po godzinie jazdy pierwszego kierowcy?

W takim przypadku w tym dniu kierowców nie obowiązuje norma czasu pracy odnosząca się do załogi kilkuosobowej, powoduje to, że zmieniają się dopuszczalne normy czasu pracy, doba trwa 24h a czas pracy wynosi 13h lub maksymalnie 15h. Należy również pamiętać o wykonaniu przerwy 45-minutowej po 4,5h jazdy. Dopiero po wykonaniu odpoczynku dobowego kierowcy mogą rozpocząć pracę w załodze kilkuosobowej.

Jaki wpływ na załogę kilkuosobową ma prawidłowe zakończenie pracy?

Wiemy już, że aby zachować wymóg złogi w pojeździe powinno znajdować się co najmniej dwóch kierowców, co to oznacza w praktyce? Często, gdy kierowcy dojeżdżają do siedziby firmy, przejeżdżają w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, jednak żaden z kierowców nie powinien opuszczać pojazdu, przed zakończeniem przewozu, ponieważ doszłoby do przerwania pracy w załodze kilkuosobowej, a to spowodowałoby, że cała aktywność kierowcy, który dalej samodzielnie kontynuowałby jazdę, nie będzie liczona jako załoga kilkuosobowa, powodując naruszenia w postaci braku przerwy 45-minutowej w trakcie prowadzenia pojazdu oraz prawdopodobnie przekroczenie czasu pracy ponad 15h. Chyba że jeden z kierowców opuściłby pojazd i w tym samym czasie dosiadłby się kolejny kierowca, wówczas jazda byłaby kontynuowana nadal w załodze kilkuosobowej i nie doszłoby do naruszenia.

Jak prawidłowo wprowadzić symbol państw podczas zmiany karty?

Często popełnianym błędem przez kierowców wykonujących przewóz w załodze jest wprowadzanie symbolu kraju podczas każdej zmiany karty w tachografie, takie działanie jest nieprawidłowe, ponieważ może doprowadzić do wyczerpania limitu wpisów kodu kraju na karcie do tachografu. Karta kierowcy do tachografu ma limit wpisów symbolu kraju, który wynosi 112 wpisów. Zatem kraj rozpoczęcia/zakończenia powinien być wprowadzany wyłącznie podczas rozpoczynania pracy oraz po zakończeniu pracy. W przeciwnym wypadku wyczerpiemy limit wpisów. Co prawda w najnowszych tachografach nie ma możliwości pominięcia wpisu kraju podczas logowania karty, jednak pomimo tego tachograf zapisuje na karcie wyłącznie wpis kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy kierowcy.
Prawidłowe wprowadzenie symbolu państwa, często podczas przewozów do Francji lub Hiszpanii zdarza się, że kierowcy błędnie wprowadzają symbol państwa, wybierają FR. lub FO. jest to kod Wysp Owczych. zatem wybierając się do Francji powinniśmy na tachografie wybrać symbol F.

Jak długo powinien trwać odpoczynek przerwany na wjazd lub zjazd z promu?

Należy pamiętać, że przerywając odpoczynek dobowy na wjazd lub zjazd z promu odpoczynek dobowy powinien trwać minimum 11h także w przypadku kiedy przewóz jest wykonywany w załodze kilkuosobowej, ponieważ art.9 Rozporządzenia WE 561/2006 jasno określa, że można przerwać regularny dzienny okres odpoczynku, oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin, możemy go podzielić na dwie części, z których pierwsza wynosi co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin.