Pobierz e-book
Transport Trener

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Wszystko, co musisz wiedzieć

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika. Wszystko, co musisz wiedzieć

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

 

Chcesz podnieść kwalifikacje, nie wychodząc z domu? Chcesz zmienić branżę, zdając odpowiedni egzamin online? Postaraj się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Branża transportowa czeka na ludzi takich jak Ty!

 

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

 

CKZ to dokument, który potwierdza wiedzę i kwalifikacje potrzebne do zarządzania transportem. Przydaje się zwłaszcza tym, którzy chcą założyć firmę transportową lub spedycyjną. W firmie działającej w tej branży musi bowiem znajdować się osoba, która posiada tego rodzaju certyfikat.

 

Gdzie zdaje się egzamin CKZ i ile to kosztuje?

 

Egzaminy przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Koszt egzaminu to 500 zł. Cena poprawki – również 500 zł. Za wydanie certyfikatu zapłacisz 300 zł (jest to opłata jednorazowa).

 

 

 

Czy egzamin CKZ jest trudny? Co muszę wiedzieć, żeby go zdać?

 

Egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika sprawdza znajomość drogowego transportu rzeczy oraz drogowego przewozu osób. Zakres wymaganej wiedzy jest obszerny. Co zatem konkretnie musisz wiedzieć i umieć?

 

Oto lista zagadnień:

Prawo cywilne

Co musisz znać?

 • rodzaje umów najczęściej zawieranych w transporcie drogowym
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawieranych w transporcie drogowym
 • uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

 

Co musisz umieć?

 • negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza te dotyczące warunków przewozu oraz transportu drogowego rzeczy
 • rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu: poniesionych strat, uszkodzenia rzeczy podczas transportu, opóźnienia w dostawie
 • rozumieć, jak takie roszczenie wpływa na odpowiedzialność umowną

 

Prawo handlowe

Co musisz znać?

 • warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku
 • ogólne obowiązki spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rachunkowości itd.)
 • konsekwencje upadłości przedsiębiorstwa
 • formy spółek handlowych oraz zasady ich zakładania i funkcjonowania

 

Prawo socjalne

Co musisz znać?

 • rolę i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
 • przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego
 • formy umów zawieranych z pracownikami, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenia, naruszenia umów
 • przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006

 

Prawo podatkowe

Jakie elementy prawa podatkowego musisz znać?

 • podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
 • podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy
 • opłaty drogowe
 • opłaty za korzystanie z infrastruktury
 • podatek dochodowy

 

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Co musisz znać?

 • formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.)
 • opłaty dotyczące kredytów
 • obowiązki wynikające z udzielenia kredytów
 • składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.)
 • pojęcie bilansu (oraz jak bilans sporządzić i odczytać)

 

Co musisz umieć?

 • odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat
 • ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, głównie na podstawie wskaźników finansowych
 • opracować budżet
 • wyliczyć koszt przypadający na pojazd / kilometr / przejazd / tonę
 • sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • zaplanować wykonywanie pracy w firmie

 

Dostęp do rynku

Co musisz znać?

 • przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach UE
 • procedury stosowane w przypadku ładunków niestandardowych
 • formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym pojazdów

 

Co musisz umieć?

 • realizować procedury niezbędne do spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów
 • dokonywać doboru pojazdów oraz ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa

 

Bezpieczeństwo drogowe

Co musisz znać?

 • kwalifikacje wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.)
 • podstawowe informacje z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich UE

 

Co musisz umieć?

 • tworzyć instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie: stanu technicznego pojazdów, wyposażenia i ładunku oraz środków zapobiegawczych
 • tworzyć procedury stosowane w razie wypadku
 • wdrażać procedury mające na celu zapobieganie powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych
 • realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki
 • podjąć działania gwarantujące przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.)

 

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

 

Egzamin na CKZ składa się z dwóch części. Pierwsza jest pisemnym testem wielokrotnego wyboru. Druga część zawiera zadania pisemne do rozwiązania.

Test pisemny to 64 pytania wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami. Każdy moduł tej części obejmuje po 8 losowo wybranych pytań z zakresu transportu drogowego osób lub rzeczy.

 Zadanie egzaminacyjne to 2 przykłady praktyczne do rozwiązania. Każdy z przykładów zawiera minimum 2 pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. Drugi – obliczenia kosztów zatrudnienia pracowników lub wyliczenia rentowności inwestycji w przedsiębiorstwie transportowym.

 

Każda z części egzaminu trwa 2 godziny. Po zakończeniu części pierwszej (testów) zdającemu przysługuje 15-minutowa przerwa.

 

 

 

Jak działa użyczenie certyfikatu?

 

Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność. „Użyczając certyfikat” posiadamy jednak odpowiednią wiedzę i kompetencje. Dlatego w większości przypadków chcemy uzyskać wynagrodzenie za wykonywanie zadań zarządzającego.

 

Przepis Rozporządzenia WE 1071/2009 nie precyzuje dokładnie, jaka forma współpracy jest dozwolona. Zatem wyznaczenie osoby zarządzającej może nastąpić na podstawie umowy cywilno-prawnej tj. umowy o pracę, zlecenie, kontrakt menedżerski.

 

Zarządzającym transportem może być współmałżonek (zarządzający, udziałowiec, zarządzającym zgodnie z zasadą reprezentacji określoną w KRS). Ważne, by osoba ta:

 • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzała operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa
 • miała rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem
 • zamieszkiwała na terenie UE

 

Umowa wiążąca z przedsiębiorcą precyzuje zadania, które ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem.

 

Zarządzający musi poświadczyć, że kieruje operacjami transportowymi w nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstwach, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

 

Jest to niezwykle istotne, ponieważ za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli drogowej lub prowadzonej w przedsiębiorstwie zarządzający ponosi odpowiedzialność. Oznacza to, że może on otrzymać karę za naruszenia popełnione przez kierowcę podczas wykonywania przewozów.

 

W przypadku powtarzających się naruszeń w przedsiębiorstwie – w stosunku do zarządzającego może być wszczęte postępowanie o zbadanie tzw. reputacji. W skrajnych przypadkach może oznaczać to odebranie certyfikatu, zakaz pełnienia funkcji osoby zarządzającej transportem oraz konieczność odbycia ponownego egzaminu w ITS.

 

Ile trwa przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika?

 

Wiele zależy tutaj od motywacji osoby przystępującej do egzaminu. Sugerowany, optymalny okres wynosi od 30 do 45 dni.

 

Tyle czasu potrzeba, żeby:

 • przyswoić obszerny materiał
 • zapoznać się z przykładowymi pytaniami testowymi
 • rozwiązać ze zrozumieniem przykładowe zadania egzaminacyjne

 

CKZ: online czy stacjonarnie?

 

Tryb online ma wiele zalet: 

 • odpadają koszty dojazdu
 • nie marnuje się czasu na dojazdy
 • po szkoleniach można wielokrotnie odtwarzać materiały edukacyjne

Minusem tej opcji jest to, że tryb zdalny wymaga od zainteresowanego przygotowania sobie miejsca pracy. W przypadku osób posiadających skromne warunki lokalowe, może to stanowić pewną trudność.

Z kolei tryb stacjonarny wymaga zorganizowania dodatkowego czasu (i pieniędzy) na dojazdy. Zdejmuje za to ciężar znalezienia optymalnego miejsca do pracy.

 

Jak przygotować się do egzaminu CKZ?

 

Chcesz zwiększyć swoje szanse na pomyślne zaliczenie egzaminu na CKZ?

Przeczytaj artykuł znajdujący się na mojej stronie:

https://transporttrener.pl/jak-przygotowac-sie-do-egzaminu-na-certyfikat-kompetencji/

 

 

Doradztwo

Szkolenia

Kursy online

Transport Trener

1850+

Przeszkolonych osób

Transport Trener

160+

Tyle firm nam zaufało

Transport Trener

230+

Zrealizowanych szkoleń

Transport Trener

10

Lat doświadczenia